Cjenik voodopskrbe

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (NN br.153/09) i članka 38.tč.14 Društvenog ugovora od 02.02.2011. Skupština Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj 18.06.2015. donijela je Odluku o cijeni vodnih usluga.

Odlukom se određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području, visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju iz cijenu usluge.

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

Na temelju čl.33.tč.15 Društvenog ugovora, Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 23.06.2014.godine, donijela je Odluku o visini ostalih cijena usluga vezanih za vodoopskrbu i odvodnju.

ODLUKA O CIJENAMA OSTALIH USLUGA VEZANIH UZ VODOOPSKRBU I ODVODNJU 

te je na sjednici dana 18.06.2015. donesena

DOPUNA ODLUKE O CIJENAMA OSTALIH USLUGA VEZANIH UZ VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koju čine gradovi Cres i Mali Lošinj pružaju se vodne usluge:

  • javne vodoopskrbe,
  • javne odvodnje bez usluga pročišćivanja otpadnih voda,
  • usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i septičkih jama.

 

CJENIK JAVNE VODOOPSKRBE

Cijena usluge javne vodoopskrbe sastoji se od dva dijela:

  • Fiksnog dijela cijene – uvrđuje se u apsolutnom mjesečnom iznosu i
  • Varijabilnog dijela – utvrđuje se prema broju kubičnih metara isporučene vode očitane na glavnom vodomjeru i važeće cijene metra kubnog vode

1. Fiksni dio mjesečno

 

2. Varijabilni dio po m3

 

tablica2

 

3. Socijalno ugroženi građani

tablica3

 

 Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

CIJENA VODE U PODRUČJIMA BEZ JAVNE VODOOPSKRBE

Isporučitelj vodne usluge javnu vodoopskrbu vrši brodom vodonoscem i autocisternama na područjima bez javnog vodoopskrbnog sustava. Za korisnike na području bez javnog vodoopskrbnog sustava cijena metra kubnog vode utvrđuje se različito ovisno o vrsti prijevoznog sredstva i udaljenosti naselja prema slijedećoj tarifi:

Navedene cijene odnose se na isporuku pitke vode kućanstvima čiji članovi imaju prebivalište na otocima, a opskrbljuju se pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom i to za količinu do 20 m3 mjesečno, odnosno 150 m3godišnje.

tablica4

CJENIK USLUGA VEZANIH UZ VODOOPSKRBU

  • Za ponovno priključivanje korisnika nakon što je isključen sa vodoopskrbnog sustava, korisnik je dužan podmiriti troškove priključivanja u iznosu od 250,00 kn. Na ovaj iznos obračunava se PDV.
  • Vlasnik – potrošač može podnijeti pismeni zahtjev za privremenu odjavu vodovodnog priključka kao i trajnu odajavu vodovodnog priključka, a u tim slučajevima je dužan podmiriti slijedeće troškove:

tablica5