Cjenik usluga

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o vodama (NN br.66/2019) i članka 38.tč.14 Društvenog ugovora od 02.02.2011. Skupština Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj 27.06.2022. donijela je Odluku o cijeni vodnih usluga.

Odlukom se određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području, visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju iz cijenu usluge.

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

OBRAZLOŽENJE CIJENA VODNIH USLUGA 

Na temelju čl.33.tč.15 Društvenog ugovora, Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 23.06.2014.godine, donijela je Odluku o visini ostalih cijena usluga vezanih za vodoopskrbu i odvodnju.

ODLUKA O CIJENAMA OSTALIH USLUGA VEZANIH UZ VODOOPSKRBU I ODVODNJU 

te je na sjednici dana 18.06.2015. donesena

DOPUNA ODLUKE O CIJENAMA OSTALIH USLUGA VEZANIH UZ VODOOPSKRBU I ODVODNJU