Donacije i sponzorstva u 2015.g.

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u 2015.g. donirala je novčana sredstva u iznosu od 11.025,79 kn slijedećim korisnicima:

Donacije i sponzorstva za razdoblje: 01.01-30.11.2015.
Red.br. KORISNIK IZNOS kn DATUM
1. Folklorno društvo Cres 539.99 27.01.2015.
2. Karnevalska udruga Vežgani 500.00 03.02.2015.
3. Klub mladih Susajda 500.00 03.03.2015.
4. Moto klub Lošinj 500.00 15.04.2015.
5. Dječiji vrtić Girice Cres 5000.00 15.04.2015.
6. Udruga branitelja Grada Cresa 1485.80 06.07.2015.
7. Udruga umirovljenika Grada Cresa 500.00 07.07.2015.
8. Hrvatska filharmonija 2000.00 03.08.2015.
UKUPNO: 11.025,79 kn