EU projekti

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA NASELJA ORLEC NA OTOKU CRESU

NAZIV PROJEKTA: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu

NAZIV KORISNIKA: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

PROGRAM: Ruralni razvoj

MJERA:  07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije; tip operacije: 7.2.1. ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”

MJESTO PROVEDBE: Primorsko-goranska županija, grad Cres, naselje Orlec

CILJEVI PROJEKTA: Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete života na području otoka Cresa, u naselju Orlec. Realizacijom projekta doprinosi se poboljšanju kvalitete voda, sprječava se onečišćenje okolišta te unapređuje vodoopskrbni sustav. Specifični ciljevi projekta su:

 1. Rješavanje problema odvodnje sanitarnih voda u naselju Orlec, odnosno priključenje kućanstava i gospodarskih objekata na sustav odvodnje otpadnih voda
 2. Izgradnja pročiščivaća otpadnih voda doprinijet će zaštiti prostora i poboljšanju općih uvjeta vodnih tijela na području otoka Cresa
 3. Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda doprinijet će unapređenju pouzdanosti i redovitosti usluge javne vodoopskrbe te unapređenju sustava protupožarne zaštite

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 1. Kućanstva u naselju Orlec priključit će se na novoizgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda te više neće biti potrebe za korištenjem septičkih jama. Indikator: minimalno 35 korisnika priključenih na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u roku od jedne godine od izvedbe projekta
 2. Poboljšani opći uvjeti vodnih tijela smanjenjem ispuštenih nepročišćenih otpadnih voda u okolno zemljište i vodotoke. Indikator: više od 5.000 m3 zahvaćenih i pročišćenih sanitarnih otpadnih voda prosječno godišnje u roku od jedne godine od izvedbe projekta
 3. Provedbom projekta unaprijedit će se sustav upravljanja vodoopskrbom i unaprijediti sustav protupožarne zaštite. Indikator: novoizgrađeni cjevovodi i rekonstruirani postojeći; izgrađena hidrantska mreža naselja Orlec

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.802.334,80 kn

UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA: 6.374.498,00 kn

FINANCIRANJE (bespovratna sredstva):

EU (Europski poljoprivredi fond za ruralni razvoj): 5.418.323,30 kn (85%)

REPUBLIKA HRVATSKA: 956.174,70 kn (15%)

 

VODOOPSKRBA NASELJA PUNTA KRIŽA - II. FAZA - NASTAVAK IZGRADNJE TRANSPORTNOG CJEVOVODA

NAZIV PROJEKTA: Vodoopskrba naselja Punta Križa – II. faza – nastavak izgradnje transportnog cjevovoda”

NAZIV KORISNIKA: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

PROGRAM: Ruralni razvoj

MJERA:  07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije; tip operacije: 7.2.1. ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”

MJESTO PROVEDBE: Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj, naselje Punta Križa

CILJEVI PROJEKTA: Opći cilj projekta je opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće, poboljšanje kvalitete života u ruralnom području i stvaranje uvjeta za razvoj gospodarskog sektora i turizma. Specifični ciljevi projekta su:

 1. Opskrba zdravstveno ispravnom pitkom vodom na području obuhvaćenim projektom, odnosno priključenje kućanstava, gospodarskih subjekata i kuća za odmor na novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod
 2. Pouzdana i redovita opskrba zdravstveno ispravnom vodom za piće i smanjenje troškova investicijskog održavanja zbog postojećih mehaničkih oštećenja cjevovoda
 3. Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode u slučaju potrebe za gašenjem požara

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 1. Kućanstva, gospodarski subjekti i povremeno stanovništvo u zaseocima Draga, Pogana i autokampu Baldarin tijekom cijele godine bit će opskrbljeni zdravstveno ispravnom vodom za piće. Indikator: izgrađeni ukopani transportni cjevovod i smanjenje oscilacija temperature isporučene vode, pozitivni rezultati biokemijski ispitivanja isporučene vode.
 2. Redovita vodoopskrba predmetnog područja zdravstveno ispravnom vodom za piće tijekom cijele godine bez obzira na klimatološke faktore i bez prekida u opskrbi. Indikator: broj prekida u vodoopskrbi zbog sanacija oštećenja transportnog cjevovoda sveden na nulu.
 3. Provedbom projekta unaprijedit će se sustav protupožarne zaštite. Indikator: izgrađenih 15 nadzemnih hidranata

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.069.826,38 kn

UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA: 4.685.241,00 kn

FINANCIRANJE (bespovratna sredstva):

EU (Europski poljoprivredi fond za ruralni razvoj): 3.982.454,85 kn (85%)

REPUBLIKA HRVATSKA: 702.786,15 kn (15%)

 

DOGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE MALI LOŠINJ - PREDIO POLJANA

LOGO VIDLJIVOST

Projektom “Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj – predio Poljana” će se u potpunosti riješiti sustav odvodnje predjela Poljana I i Poljana II te prespajanje svih korisnika na novi vodoopskrbni cjevovod, čime će se stare azbestno-cementne cijevi u potpunosti eliminirati. Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije (Kohezijski fond).

Naziv projekta: “Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj – predio Poljana”

Nositelj projekta: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Partner na projektu: Grad Mali Lošinj

Ciljevi projekta:  Uspostava i održavanje održivog upravljanja vodnim resursima kroz investicije u sustave vodoopskrbe, povećanje priključenosti na sustav, smanjenje gubitaka te povećanje pouzdanosti i efikasnosti sustava vodoopskrbe.Očuvanje kvalitete vode i prevencija degradacije vode prvenstveno u cilju očuvanja zdravlja ljudi i okoliša te postizanje dobrog ekološkog statusa voda s ciljem postizanja održivosti za planiranu upotrebu kroz investicije u sustave odvodnje i objekte za obradu i otpadnih voda, doprinos povećanju priključenosti na sustave javne odvodnje te smanjenje gubitaka postojećih sustava odvodnje.

Kratak opis aktivnosti: Projekt obuhvaća izgradnju nove mreže vodovoda dijela naselja Poljana  u dužini 1.290 m te izgradnju nove mreže sanitarne kanalizacije u dužini 1.356 m;obavljanje usluge stručnog nadzora nad ugovorenim radovima te provedbu promidžbe i vidljivosti projekta

Ukupna vrijednost projekta: 4.276.016,42 kn bez PDV-a

EU udio u sufinanciranju (bespovratna sredstva): 3.634.613,96 kn (85%)

Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2016 – prosinac 2016

Kontakt osoba za više informacija: Mario Franković, mag.ing.aedif., Voditelj projekta od strane Korisnika, mail: mario.frankovic@viocl.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost korisnika Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

 

PRIPREMA PROJEKTNO-STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJSKOG PAKETA ZA SUFINANCIRANJE OD STRANE EU ZA AGLOMERACIJE CRES, MARTINŠĆICA, MALI LOŠINJ, VELI LOŠINJ I NEREZINE

LOGO VIDLJIVOST

Projekt pod nazivom ”Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj, Veli Lošinj i Nerezine” obuhvaća izradu projektne i studijske dokumentacije za navedene aglomeracije, na osnovu koje će se izgraditi sustavi javne odvodnje otpadnih voda i rekonstruirati vodoopskrbna mreža. Projekt je sufinanciran sredstvima EU (Kohezijski fond).

Naziv projekta: Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj, Veli Lošinj i Nerezine

Nositelj projekta: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Partneri na projektu: Grad Cres i Grad Mali Lošinj

Ciljevi projekta: Cilj projekta je priprema cjelovite dokumentacije za investicijske projekte iz sektora vodoopskrbe i odvodnje na području otoka Cresa i Lošinja za financiranje i implementaciju kroz EU-fondove, u skladu s hrvatskim zakonima i pravnom stečevinom Europske unije. Općeniti ciljevi projekta su doprinos provedbi pravne stečevine Europske unije vezane uz okoliš, prema Okvirnoj europskoj direktivi o vodama, Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj ljudskoj potrošnji i Direktivi o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, zatim doprinos ispunjavanju strateških ciljeva Strategije o upravljanju vodama (povećanje postotka stanovništva priključenog na sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadne vode, poboljšanje kakvoće vode namijenjene ljudskoj potrošnji), te doprinos uspješnoj provedbi “Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”.

Kratak opis aktivnosti: Projekt uključuje izradu studijske dokumentacije (studija izvodljivosti s „cost benefit“ analizom, studija utjecaja na okoliš), projektne i tehničke dokumentacije, natječajne dokumentacije te materijala za promidžbu i vidljivost (letci, brošure i sl.)

Ukupna vrijednost projekta: 8.930.000,00 kn bez PDV-a

EU udio u financiranju (bespovratna sredstva): 7.590.500,00 kn (85%)

Razdoblje provedbe projekta: 30.12.2014.-15.06.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Mario Franković, mag.ing.aedif., voditelj projekta od strane Korisnika, mail:mario.frankovic@viocl.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

 

Brošura aglomeracije

Rješenje – Aglomeracija Cres

Rješenje – Aglomeracija Mali Lošinj

Rješenje – Aglomeracija Martinšćica

Rješenje – Aglomeracija Nerezine

Dodatak 1 – Izjava Natura 2000

Dodatak 2 – Izjava nadležnog tijela odgovornog za gospodarenje vodama

Lokacijske dozvole i građevinske dozvole – Aglomeracija Cres

Lokacijske dozvole i građevinske dozvole – Aglomeracija Mali Lošinj

Lokacijske dozvole i građevinske dozvole – Aglomeracija Martinšćica

Lokacijske dozvole i građevinske dozvole – Aglomeracija Nerezine

Mišljenje nadležnog Ministarstva vezano uz okolišnu proceduru – Cres

Mišljenje nadležnog Ministarstva vezano uz okolišnu proceduru – Mali i Veli Lošinj

Mišljenje nadležnog Ministarstva vezano uz okolišnu proceduru – Martinšćica

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost korisnika Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.