EU projekti

FOTONAPONSKO POSTROJENJE NA KROVU DESALINIZATORA UNIJE

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja fotonaponskog postrojenja na krovu desalinizatora Unije

NAZIV KORISNIKA: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

MJESTO IZGRADNJE: Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj, otok Unije

OPIS PROJEKTA: Fotonaponsko postrojenje snage 7kWp izgrađeno je na krovu desalinizatora Unije, na k.č. 8730/2 k.o. Unije. Fotonaponsko postrojenje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora (sunčana energija), te je priključeno na postojeću elektrodistribucijsku mrežu niskog napona sa ciljem vlastite potrošnje proizvedene energije. Nominalna snaga izmjenjivača (invertera) fotonaponskog postrojenja je 7,5 kW, ali je ograničen na 7 kWp.

UKUPNA VRIJEDNOST IZGRADNJE: 119.721,00 kn bez PDV-a

UKUPNA VRIJEDNOST SUFINANCIRANJA: 100.000,00 kn bez PDV-a

ZAVRŠETAK IZGRADNJE: studeni 2019.

 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA NASELJA ORLEC NA OTOKU CRESU

NAZIV PROJEKTA: Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu

NAZIV KORISNIKA: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

PROGRAM: Ruralni razvoj

MJERA:  07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije; tip operacije: 7.2.1. ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”

MJESTO PROVEDBE: Primorsko-goranska županija, grad Cres, naselje Orlec

CILJEVI PROJEKTA: Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete života na području otoka Cresa, u naselju Orlec. Realizacijom projekta doprinosi se poboljšanju kvalitete voda, sprječava se onečišćenje okolišta te unapređuje vodoopskrbni sustav. Specifični ciljevi projekta su:

 1. Rješavanje problema odvodnje sanitarnih voda u naselju Orlec, odnosno priključenje kućanstava i gospodarskih objekata na sustav odvodnje otpadnih voda
 2. Izgradnja pročiščivaća otpadnih voda doprinijet će zaštiti prostora i poboljšanju općih uvjeta vodnih tijela na području otoka Cresa
 3. Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda doprinijet će unapređenju pouzdanosti i redovitosti usluge javne vodoopskrbe te unapređenju sustava protupožarne zaštite

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 1. Kućanstva u naselju Orlec priključit će se na novoizgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda te više neće biti potrebe za korištenjem septičkih jama. Indikator: minimalno 35 korisnika priključenih na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u roku od jedne godine od izvedbe projekta
 2. Poboljšani opći uvjeti vodnih tijela smanjenjem ispuštenih nepročišćenih otpadnih voda u okolno zemljište i vodotoke. Indikator: više od 5.000 m3 zahvaćenih i pročišćenih sanitarnih otpadnih voda prosječno godišnje u roku od jedne godine od izvedbe projekta
 3. Provedbom projekta unaprijedit će se sustav upravljanja vodoopskrbom i unaprijediti sustav protupožarne zaštite. Indikator: novoizgrađeni cjevovodi i rekonstruirani postojeći; izgrađena hidrantska mreža naselja Orlec

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.802.334,80 kn

UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA: 6.374.498,00 kn

FINANCIRANJE (bespovratna sredstva):

EU (Europski poljoprivredi fond za ruralni razvoj): 5.418.323,30 kn (85%)

REPUBLIKA HRVATSKA: 956.174,70 kn (15%)

 

VODOOPSKRBA NASELJA PUNTA KRIŽA - II. FAZA - NASTAVAK IZGRADNJE TRANSPORTNOG CJEVOVODA

NAZIV PROJEKTA: Vodoopskrba naselja Punta Križa – II. faza – nastavak izgradnje transportnog cjevovoda”

NAZIV KORISNIKA: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

PROGRAM: Ruralni razvoj

MJERA:  07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjera 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije; tip operacije: 7.2.1. ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”

MJESTO PROVEDBE: Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj, naselje Punta Križa

CILJEVI PROJEKTA: Opći cilj projekta je opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće, poboljšanje kvalitete života u ruralnom području i stvaranje uvjeta za razvoj gospodarskog sektora i turizma. Specifični ciljevi projekta su:

 1. Opskrba zdravstveno ispravnom pitkom vodom na području obuhvaćenim projektom, odnosno priključenje kućanstava, gospodarskih subjekata i kuća za odmor na novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod
 2. Pouzdana i redovita opskrba zdravstveno ispravnom vodom za piće i smanjenje troškova investicijskog održavanja zbog postojećih mehaničkih oštećenja cjevovoda
 3. Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode u slučaju potrebe za gašenjem požara

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 1. Kućanstva, gospodarski subjekti i povremeno stanovništvo u zaseocima Draga, Pogana i autokampu Baldarin tijekom cijele godine bit će opskrbljeni zdravstveno ispravnom vodom za piće. Indikator: izgrađeni ukopani transportni cjevovod i smanjenje oscilacija temperature isporučene vode, pozitivni rezultati biokemijski ispitivanja isporučene vode.
 2. Redovita vodoopskrba predmetnog područja zdravstveno ispravnom vodom za piće tijekom cijele godine bez obzira na klimatološke faktore i bez prekida u opskrbi. Indikator: broj prekida u vodoopskrbi zbog sanacija oštećenja transportnog cjevovoda sveden na nulu.
 3. Provedbom projekta unaprijedit će se sustav protupožarne zaštite. Indikator: izgrađenih 15 nadzemnih hidranata

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.069.826,38 kn

UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA: 4.685.241,00 kn

FINANCIRANJE (bespovratna sredstva):

EU (Europski poljoprivredi fond za ruralni razvoj): 3.982.454,85 kn (85%)

REPUBLIKA HRVATSKA: 702.786,15 kn (15%)

 

DOGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE MALI LOŠINJ - PREDIO POLJANA

LOGO VIDLJIVOST

Projektom “Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj – predio Poljana” će se u potpunosti riješiti sustav odvodnje predjela Poljana I i Poljana II te prespajanje svih korisnika na novi vodoopskrbni cjevovod, čime će se stare azbestno-cementne cijevi u potpunosti eliminirati. Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije (Kohezijski fond).

Naziv projekta: “Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj – predio Poljana”

Nositelj projekta: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Partner na projektu: Grad Mali Lošinj

Ciljevi projekta:  Uspostava i održavanje održivog upravljanja vodnim resursima kroz investicije u sustave vodoopskrbe, povećanje priključenosti na sustav, smanjenje gubitaka te povećanje pouzdanosti i efikasnosti sustava vodoopskrbe.Očuvanje kvalitete vode i prevencija degradacije vode prvenstveno u cilju očuvanja zdravlja ljudi i okoliša te postizanje dobrog ekološkog statusa voda s ciljem postizanja održivosti za planiranu upotrebu kroz investicije u sustave odvodnje i objekte za obradu i otpadnih voda, doprinos povećanju priključenosti na sustave javne odvodnje te smanjenje gubitaka postojećih sustava odvodnje.

Kratak opis aktivnosti: Projekt obuhvaća izgradnju nove mreže vodovoda dijela naselja Poljana  u dužini 1.290 m te izgradnju nove mreže sanitarne kanalizacije u dužini 1.356 m;obavljanje usluge stručnog nadzora nad ugovorenim radovima te provedbu promidžbe i vidljivosti projekta

Ukupna vrijednost projekta: 4.276.016,42 kn bez PDV-a

EU udio u sufinanciranju (bespovratna sredstva): 3.634.613,96 kn (85%)

Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2016 – prosinac 2016

Kontakt osoba za više informacija: Mario Franković, mag.ing.aedif., Voditelj projekta od strane Korisnika, mail: mario.frankovic@viocl.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

 

PRIPREMA PROJEKTNO-STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJSKOG PAKETA ZA SUFINANCIRANJE OD STRANE EU ZA AGLOMERACIJE CRES, MARTINŠĆICA, MALI LOŠINJ, VELI LOŠINJ I NEREZINE

LOGO VIDLJIVOST

Projekt pod nazivom ”Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj, Veli Lošinj i Nerezine” obuhvaća izradu projektne i studijske dokumentacije za navedene aglomeracije, na osnovu koje će se izgraditi sustavi javne odvodnje otpadnih voda i rekonstruirati vodoopskrbna mreža. Projekt je sufinanciran sredstvima EU (Kohezijski fond).

Naziv projekta: Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj, Veli Lošinj i Nerezine

Nositelj projekta: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Partneri na projektu: Grad Cres i Grad Mali Lošinj

Ciljevi projekta: Cilj projekta je priprema cjelovite dokumentacije za investicijske projekte iz sektora vodoopskrbe i odvodnje na području otoka Cresa i Lošinja za financiranje i implementaciju kroz EU-fondove, u skladu s hrvatskim zakonima i pravnom stečevinom Europske unije. Općeniti ciljevi projekta su doprinos provedbi pravne stečevine Europske unije vezane uz okoliš, prema Okvirnoj europskoj direktivi o vodama, Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj ljudskoj potrošnji i Direktivi o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, zatim doprinos ispunjavanju strateških ciljeva Strategije o upravljanju vodama (povećanje postotka stanovništva priključenog na sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadne vode, poboljšanje kakvoće vode namijenjene ljudskoj potrošnji), te doprinos uspješnoj provedbi “Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”.

Kratak opis aktivnosti: Projekt uključuje izradu studijske dokumentacije (studija izvodljivosti s „cost benefit“ analizom, studija utjecaja na okoliš), projektne i tehničke dokumentacije, natječajne dokumentacije te materijala za promidžbu i vidljivost (letci, brošure i sl.)

Ukupna vrijednost projekta: 8.930.000,00 kn bez PDV-a

EU udio u financiranju (bespovratna sredstva): 7.590.500,00 kn (85%)

Razdoblje provedbe projekta: 30.12.2014.-15.06.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Mario Franković, mag.ing.aedif., voditelj projekta od strane Korisnika, mail:mario.frankovic@viocl.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

 

Brošura aglomeracije

Rješenje – Aglomeracija Cres

Rješenje – Aglomeracija Mali Lošinj

Rješenje – Aglomeracija Martinšćica

Rješenje – Aglomeracija Nerezine

Dodatak 1 – Izjava Natura 2000

Dodatak 2 – Izjava nadležnog tijela odgovornog za gospodarenje vodama

Lokacijske dozvole i građevinske dozvole – Aglomeracija Cres

Lokacijske dozvole i građevinske dozvole – Aglomeracija Mali Lošinj

Lokacijske dozvole i građevinske dozvole – Aglomeracija Martinšćica

Lokacijske dozvole i građevinske dozvole – Aglomeracija Nerezine

Mišljenje nadležnog Ministarstva vezano uz okolišnu proceduru – Cres

Mišljenje nadležnog Ministarstva vezano uz okolišnu proceduru – Mali i Veli Lošinj

Mišljenje nadležnog Ministarstva vezano uz okolišnu proceduru – Martinšćica

 

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ

 

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost korisnika Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.