Informacije o projektu “Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj – predio Poljana”

LOGO VIDLJIVOST

Projektom “Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj – predio Poljana” će se u potpunosti riješiti sustav odvodnje predjela Poljana I i Poljana II te prespajanje svih korisnika na novi vodoopskrbni cjevovod, čime će se stare azbestno-cementne cijevi u potpunosti eliminirati. Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije (Kohezijski fond).

Naziv projekta: “Dogradnja vodovoda i kanalizacije na području aglomeracije Mali Lošinj – predio Poljana”

Nositelj projekta: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Partner na projektu: Grad Mali Lošinj

Ciljevi projekta:  Uspostava i održavanje održivog upravljanja vodnim resursima kroz investicije u sustave vodoopskrbe, povećanje priključenosti na sustav, smanjenje gubitaka te povećanje pouzdanosti i efikasnosti sustava vodoopskrbe.Očuvanje kvalitete vode i prevencija degradacije vode prvenstveno u cilju očuvanja zdravlja ljudi i okoliša te postizanje dobrog ekološkog statusa voda s ciljem postizanja održivosti za planiranu upotrebu kroz investicije u sustave odvodnje i objekte za obradu i otpadnih voda, doprinos povećanju priključenosti na sustave javne odvodnje te smanjenje gubitaka postojećih sustava odvodnje.

Kratak opis aktivnosti: Projekt obuhvaća izgradnju nove mreže vodovoda dijela naselja Poljana  u dužini 1.290 m te izgradnju nove mreže sanitarne kanalizacije u dužini 1.356 m;obavljanje usluge stručnog nadzora nad ugovorenim radovima te provedbu promidžbe i vidljivosti projekta

Ukupna vrijednost projekta: 4.276.016,42 kn bez PDV-a

EU udio u sufinanciranju (bespovratna sredstva): 3.634.613,96 kn (85%)

Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2016 – prosinac 2016

Kontakt osoba za više informacija: Mario Franković, mag.ing.aedif., Voditelj projekta od strane Korisnika, mail: mario.frankovic@viocl.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost korisnika Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.