JAVNA NABAVA

ZAKON I PODZAKONSKI PROPISI IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

JEDNOSTAVNE NABAVE

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. donosi Pravilnik o jednostavnim nabavama.

 

NARUČITELJ

Društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi te sukladno članku 7. ZJN (NN 120/16) spada u sektorske naručitelje.

 

POSTOJANJE / NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 75 – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE

JAVNA NABAVA

Sukladno članku 12. ZJN (NN 120/16) Naručitelj je obvezan primijeniti odredbe ZJN za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.
Sukladno članku 68. ZJN (NN 120/16) elektronički prijenos i objava obavijesti javne nabave, dokumentacije o nabavi te elektronički prijenos i dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju te planova i projekata provodi se putem Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH; https://eojn.nn.hr/oglasnik/).

JEDNOSTAVNA NABAVA

Sukladno članku 15. stavku 2. ZJN (NN 120/16) pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja te 500.000,00 kuna za nabavu radova.

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno čl. 198 ZJN 2016 (120/16) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Popis prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na otoku Iloviku (dijelovi 2 i 3 građevine)

Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u gradu Cresu, dionica uljara - ulica Turion

Rekonstrukcija vodovoda i sanitarne kanalizacije, izgradnja oborinske kanalizacije i NN mreže, izmještanje EKI infrastrukture te parterno uređenje dijela ulica u gradu Cresu (Ribarska ulica, Ulica Giovanni Moise i dio ulice Zagrad)

Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije te zamjena vodovoda u ulici Studenac, Mali Lošinj

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE

Na temelju članka 10. stavka 1. točke  9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) javni naručitelj Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.  sastavlja i objavljuje

Popis postupaka javne nabave u 2018. godini

Popis postupaka javne nabave u 2017. godini

Popis postupaka javne nabave u 2016. godini

Popis postupaka javne nabave u 2015. godini

Popis postupaka javne nabave u 2014. godini

 

REGISTAR UGOVORA

Sukladno čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Naručitelj je Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. god objavio u standardiziranom obliku u EOJN RH.

 

Na temelju članka 28. stavaka 2., 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) sastavlja se i objavljuje:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017.godini
Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica provedenih jednostavnih nabava u 2017.godini

Na temelju članka 21.stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-USRH) sastavlja se i objavljuje:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016.godini
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015.godini
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014.godini

 

PLANOVI NABAVE

Sukladno čl. 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Naručitelj je Plan nabave za 2018. god. objavio u standardiziranom obliku u EOJN RH.

Plan nabave za 2017.godinu

Plan nabave za 2016.godinu

 

Informacije objavljene na ovoj stranici služe isključivo u informativne svrhe.