Javni oglas-postupak nepotpunog izvlaštenja

Broj: 40 – 4/16.
Mali Lošinj, 25. 01. 2016.g.

Na temelju članka 32. st.1. toč.1. Zakona o izvlaštenju (¨N.N.¨ .) objavljujemo

J A V N I   O G L A S

Kod Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave Mali Lošinj, će se provoditi postupak nepotpunog izvlaštenja na k.č. 7503 k.o. Mali Lošinj gdje će biti sagrađena vodna građevina – 2. etapa rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijskog sustava sa crpnom stanicom i dogradnjom vodovoda u uvali Čikat.
Čestica zemljišta koja se nepotpuno izvlašćuje je k.č. 7503 zk.ul. 837 k.o Mali Lošinj za slijedeće osobe nepoznatog boravišta:
– Pach – Nikolich Gualbertov, Mali Lošinj za 1/2 dijela,
– Nikolich Giovanni pok. Nicola, Mali Lošinj za1/6 dijela,
– Nikolich Enrico pok. Constatntina, Mali Lošinj, za1/6 dijela,
– Nikolich Andreina pok. Constantina, Mali Lošinj za 1/6 dijela.
Cijena zemljišta k.č. 7503 zk.ul. 837 k.o Mali Lošinj je procijenjena od strane vještaka za poljoprivredno zemljište iznosi ukupno 4.320,00 kn.
Vlasnici navedene k.č. se mogu javiti pismeno ili putem telefona korisniku izvlaštenja: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/a, radi dogovora o plaćanju naknade za nepotpuno izvlaštenje zemljišta.
Navedeni vlasnik se može javiti i kod Ureda državne uprave, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Mali Lošinj, Riva loš. kapetana 7.

PRAVNA SLUŽBA

Mirković Duško, dipl.iur.

ČLAN UPRAVE
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča Grada Malog Lošinja.
2. Oglasna ploča i internetska stranica Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Služba za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Mali Lošinj.
3. Arhiva, ovdje.