Odluka o cijeni vodnih usluga i dopuna odluke o visni ostalih cijena

Na temelju članka 206. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13. ) i članka 33. toč. 15. Društvenog ugovora. Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/A, Cres, na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. donijela je
ODLUKU o cijeni vodnih usluga

 

Na temelju članka 33. toč. 15. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. godine donijela je
DOPUNU ODLUKE o visini ostalih cijena usluga vezane uz vodoopskrbu i odvodnju