Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05 i 41/08) te članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), član uprave društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres, Turion 20/A, temeljem članka 26. Društvenog ugovora Društva, donosi

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE isporuke vodnih usluga