Objašnjenje računa

Što je fiksni dio javne vodoopskrbe?

Fiksni dio javne vodoopskrbe je iznos koji se plaća za održavanje sustava javne vodoopskrbe, u apsolutnom mjesečnom iznosu od 35,00 kuna po vodomjeru.

Fiksni dio za javnu vodoopskrbu obračunava se mjesečno 35,00 kuna neovisno o količini isporučene vode svim korisnicima čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe. Na ovaj iznos obračunava se PDV po stopi od 13%.

Što je varijabilni dio javne vodoopskrbe?

Varijabilni dio javne vodoopskrbe je iznos koji se plaća za isporučenu vodu korisnicima vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe.

Varijabilni dio za javnu vodoopskrbu obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode korisnicima vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe.

Varijabilni dio cijene vode iznosi 5,50 kuna po metru kubnom vode za stambene prostore, odnosno 11,00 kuna po metru kubnom za poslovne prostore. Na varijabilni dio cijene vode obračunava se PDV po stopi od 13%.

Što je naknada za zaštitu voda?

Naknada za zaštitu voda je naknada (i prihod) Hrvatskih voda.

Sredstva  ove naknade koriste se za financiranje poslova zaštite voda i za  razmjerno sudjelovanje u snašanju izdataka za poslove koji imaju  obilježja javnih službi. Dio sredstava ove naknade koristi se za ulaganje u građenje novih vodnih građevina za zaštitu voda. Sredstva ove  naknade ne mogu se koristiti za financiranje uređenja i održavanje  kanalizacijske mreže za prihvat otpadnih voda u naseljima. (Izvor:Hrvatske vode)

Ovu  naknadu plaćaju sve osobe koje ispuštaju otpadne vode, uključujući i kućanstva. Naknadu plaćaju i osobe koje stavljaju u promet ili za vlastite potrebe uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja.

Naknada za zaštitu voda iznosi 1,35 kune po isporučenom metru kubnom vode. Na naknadu za zaštitu voda ne obračunava se PDV.

Što je naknada za korištenje voda?

Naknada za korištenje voda je naknada (i prihod) Hrvatskih voda.

Ovom naknadom, što se plaća za vodu koja je opće dobro, država osigurava sredstva ili dio sredstava potrebnih za financiranje djelovanja kojima se čuvaju vode, osigurava njihovo prirodno obnavljanje i stvaraju uvjeti za njihovo privođenje namjenskom korištenju. Takva je naknada uvedena i u većini europskih zemalja.(Izvor:Hrvatske vode).

Naknada za korištenje voda iznosi 2,85 kune po isporučenom metru kubnom vode. Na naknadu za korištenje voda ne obračunava se PDV.

Što je naknada za razvoj?

Odredbom članka 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09) propisano je da su vodne naknade, u koju je svrstana i naknada za razvoj, javna davanja čiji je obračun i naplata u interesu jedinica lokalne samouprave.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge.

Grad Cres je uveo naknadu za razvoj u svrhu izgradnje komunalnih vodnih građevina kako bi se osigurao ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje.

Sredstva prikljupljena naknadom za razvoj koristiti će se za financiranje izgradnje objekata prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Cresa kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Cresa.

Za sve potrošače vode s područja Grada Cresa koji su priključeni na vodoopskrbni sustav naknada za razvoj iznosi 2,33 kn / m3 pod nazivom – naknada za razvoj za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Cres.

Oslobođeni plaćanja naknade za razvoj su poljoprivredni priključci na vodoopskrbnom sustavu na području Grada Cresa.(Izvor: Službene novine PGŽ, br.41/10).

Grad Mali Lošinj uveo je naknadu za razvoj u svrhu financiranja projekta izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Mali Lošinj koji se realizira u okviru Programa zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području – Projekta Jadran – odvodni sustav Mali Lošinj.

Za sve potrošače vode na području Grada Malog Lošinja korisnike usluga javne vodoopskrbe naknada za razvoj iznosi 2,33 kn/m3 pod nazivom dogradnja kanalizacijskog sustava naselja Mali Lošinj.(Izvor:Službene novine PGŽ,broj 38/2010).

Što je fiksni dio javne odvodnje?

Fiksni dio javne odvodnje je iznos koji se plaća za održavanje sustava javne odvodnje, u apsolutnom mjesečnom iznosu od 26,00 kuna po vodomjeru.

Fiksni dio za javnu odvodnju obračunava se mjesečno 26,00 kuna neovisno o količini ispuštenih otpadnih voda, svim korisnicima čije su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje. Na ovaj iznos obračunava se PDV po stopi od 13%.

Što je varijabilni dio javne odvodnje?

Varijabilni dio javne odvodnje je iznos koji se plaća za ispuštene otpadne vode, korisnicima vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje.

Varijabilni dio za javnu odvodnju obračunava se mjesečno na temelju količine ispuštene otpadne vode korisnicima vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje.

Varijabilni dio cijene vode iznosi 2,20 kuna po metru kubnom vode za stambene prostore, odnosno 6,50 kuna po metru kubnom za poslovne prostore. Na varijabilni dio cijene vode obračunava se PDV po stopi od 13%.