Priključci

Propisanim uvjetima Zakona o vodama vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na javnu vodoopskrbnu mrežu.

POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIKLJUČENJE

Potrebno je ispuniti  ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU te priložiti slijedeće dokumente:

 1. ZA GRAĐEVINE
  • dokaz o pravu vlasništva građevine ili zakonitom posjedniku (ne stariji od 6 mjeseci),dokaz o pravu vlasništva građevine ili zakonitom posjedniku (ne stariji od 6 mjeseci),
  • odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje
   • za objekte sagrađene prije 15. veljače 1968.g,. Uvjerenje područnog ureda za katastar
   • za objekte sagrađene poslije navedenog datuma rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju ili bio koji akt na temelju kojega se može graditi,
  • kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine,
  • potvrdu područnog ureda za katastar o kućnom broju,
  • presliku osobne iskaznice i OIB podnositelja zahtjeva,
  • rješenje o registraciji (za pravne osobe).
 2. ZA DRUGE NEKRETNINE: GRADILIŠTA
  • pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost Investitora građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje,
  • odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje,
  • kopiju katastarskog plana iz kojeg je vidljiv položaj građevine, odnosno katastarska čestica na kojoj se gradi,
  • rješenje o registraciji (za pravne osobe).
 3. ZA DRUGE NEKRETNINE: POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA, ZELENE POVRŠINE
  • dokaz o pravu vlasništva zemljišta ili zakonitom posjedniku (ne stariji od 6 mjeseci),
  • kopiju katastarskog plana,
  • presliku osobne iskaznice i OIB,
  • rješenje o registraciji (za pravne osobe),
  • odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti.
 4. ZA DRUGE NEKRETNINE: JEDNOSTAVNE GRAĐEVINE
  • dokaz o pravu vlasništva jednostavne građevine (ne stariji od 6 mjeseci),
  • kopiju katastarskog plana,
  • dokaz na osnovu kojeg se sukladno propisima može graditi jednostavna građevina bez akta kojim se odobrava građenje,
  • presliku osobne iskaznice i OIB,
  • rješenje o registraciji (za pravne osobe).
 5. OSTALO
  • Korisnik građevine je dužan podnijeti uz dokaz o pravu vlasništva i dokaz o pravu korištenja građevine te pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje

 

Navedene dokumente potrebno je dostaviti tehničkoj službi Vodoopskrbe i odvodnje, i to na jedan od slijedećih načina:

OSOBNO

Za područje Grada Cresa na adresu: Cres, Turion 20/A; ponedjeljkom od 08:00 do 13:00 sati (dnevni odmor 10:30-11:00).

Za područje Grada Malog Lošinja, na adresu Mali Lošinj, Mije Mirkovića 17, utorkom od 08:00 do 10:30 sati i četvrtkom od 11:30 do 15:00 (dnevni odmor 10:30-11:00).

POŠTOM:

Za područje Grada Cresa i Grada Malog Lošinja na adresu:

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

(za: ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU)

Mije Mirkovića 17

51550 Mali Lošinj

 e-mail:

Za područje Grada Cresa i Grada Malog Lošinja na e-mail adresu:

domagoj.pervan@viocl.hr

info@viocl.hr

 

REALIZACIJA PRIKLJUČKA

Po podnošenju Zahtjeva za priključenje na komunalnu infrastrukturu slijedi uviđaj na terenu radi definiranja lokacije priključka.

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. izrađuje predračun za priključenje građevine na vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje.

Nakon potpisivanja ugovora, a potom i uplate po predračunima, kreće se u realizaciju priključka.

PRIJENOS VLASNIŠTVA NAD PRIKLJUČKOM

Na temelju pisanog dokumenta može se izvršiti prijenos vlasništva nad priključkom. Ovisno o razlogu promjene vlasništva, dokument može biti:

 • Ugovor o kupoprodaji nekretnina
 • Darovni ugovor
 • Vlasnički list
 • Ugovor o najmu (iz kojeg je vidljiva k.č. i k.o. nekretnine kojoj priključak pripada)
 • Rješenje Suda o nasljeđivanju u slučaju smrtnog slučaja vlasnika priključka.

Napominjemo da prije dostave jednog od gore navedenih dokumenata, treba izvršiti očitavanje brojila. Isto tako, nad navedenim priključkom ne smije biti potraživanja od strane Društva, odnosno moraju biti podmirena sva dugovanja, jer se u protivnom neće izvršiti prijenos.

ZAHTJEV ZA RAZDVAJANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA

U objektima sa više zasebnih uporabnih jedinica može se dozvoliti razdvajanje vodovodnog priključka na način da svaka uporabna jedinica dobije vlastiti odvojeni priključak.

Za dobivanje zasebnog vodovodnog priključka – odvajanja, uvjet je da su podmirena sva dugovanja na dotadašnjem zajedničkom potrošnom mjestu.

Kod podnošenja zahtjeva za razdvajanje vodovodnog priključka podnositelj zahtjeva dostavlja istu dokumentaciju kao i kod zahtjeva za priključenjem objekta na vodoopskrbni sustav (vidi gore:Priključenje na komunalnu infrastrukturu).

JEDAN PRIKLJUČAK NA VIŠE STAMBENIH JEDINICA

U slučaju kada postoji jedan priključak na više stambenih jedinica (starije stambene zgrade), priključak prirpada nekretnini, a svi vlasnici predmetne nekretnine imaju jednako pravo na priključak bez obzira na koga glase računi (obično glase na predstavnika stambene zgrade).

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA PRIKLJUČENJEM OBJEKTA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV

Društvo će odbiti priključenje građevine, odnosno nekretnine na vodoopskrbni sustav u slijedećim slučajevima:

 • ako se dokumentacija po dopisu za dopunu dokumentacije ne dostavi u roku od 15 dana od datuma primitka dopisa,
 • ako ne postoje tehnički uvjeti za priključenje,
 • ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošača,
 • ako stranka ne potpiše i dostavi ugovor o priključenju unutar 30 dana od datuma dostave Ugovora.