Reklamacije i pritužbe

Reklamacije na ispostavljeni račun za vodne usluge primaju se u roku od 8 dana od dana primitka računa i to:

  • pismenim putem na adresu: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres
  • e- mailom na adresu: info@viocl.hr
  • telefonski: Cres: 051/571-134, radnim danom (pon-pet) od 07:00 do 15:00 sati
  • osobno: u Cresu (Turion 20/A) na blagajni Društva te u Malom Lošinju (upravna zgrada Kijac-Mije Mirkovića bb), radnim danom (pon-pet) od 09:00 do 12:00 sati

Molimo Vas da račun platite do datuma njegova dospijeća. Na zakašnjela plaćanja zaračunat ćemo zateznu kamatu.

Pritužbe na kvalitetu usluge i tehničku ispravnost možete podnijeti:

  • pismenim putem na adresu: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres
  • e- mailom na adresu: info@viocl.hr
  • telefonski: Cres: 051/571-134, radnim danom (pon-pet) od 07:00 do 15:00 sati
  • osobno: u Cresu (Turion 20/A) na blagajni Društva te u Malom Lošinju (upravna zgrada Kijac-Mije Mirkovića bb), radnim danom (pon-pet) od 09:00 do 12:00 sati

Za sve upite u svezi računa vodnih usluga i promjene matičnih podataka vlasnika/korisnika možete nam se obratiti na jedan od gore navedenih načina.

Korisnici koji račun plaćaju putem devizne oznake iz inozemstva moraju navesti IBAN i SWIFT (navedeni na vrhu prednje strane računa) i snositi sve troškove plaćanja, odnosno izabrati opciju OUR. Korisnicima koji ne plate račun na ovaj način, račun će se zatvoriti djelomično, odnosno za iznos umanjen za trošak koji je morao snositi primatelj uplate. Iznos troška evidentirati će se kao preostalo dugovanje po navedenom računu.