Informacije o projektu ”Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj i Veli Lošinj”

LOGO VIDLJIVOST

Projekt ”Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj i Veli Lošinj” obuhvaća izradu projektne i studijske dokumentacije za navedene 4 aglomeracije, na osnovu koje će se izgraditi sustavi javne odvodnje otpadnih voda i rekonstruirati vodoopskrbna mreža. Projekt je sufinanciran sredstvima EU (Kohezijski fond).

Naziv projekta: Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj i Veli Lošinj

Nositelj projekta: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Partneri na projektu: Grad Cres i Grad Mali Lošinj

Ciljevi projekta: Priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta usklađivanja komunalne infrastrukture u aglomeracijama Cres, Martinšćica, Mali Lošinj i Veli Lošinj

Kratak opis aktivnosti: Projekt uključuje izradu studijske dokumentacije (studija izvodljivosti s cost benefit analizom, studija utjecaja na okoliš); projektne i tehničke dokumentacije, natječajne dokumentacije te promidžbe i vidljivosti

Ukupna vrijednost projekta: 8.930.000,00 kn bez PDV-a

EU udio u financiranju (bespovratna sredstva): 7.590.500,00 kn (85%)

Razdoblje provedbe projekta: 30.12.2014.-31.12.2016.

Kontakt osoba za više informacija: Mario Franković, mag.ing.aedif., voditelj projekta od strane Korisnika, mail:mario.frankovic@viocl.hr

Svrha projekta je priprema cjelovite dokumentacije za investicijske projekte iz sektora vodoopskrbe i odvodnje na području otoka Cresa i Lošinja za financiranje i implementaciju kroz EU-fondove, u skladu s hrvatskim zakonima i pravnom stečevinom Europske unije.

Općeniti ciljevi projekta su doprinos provedbi pravne stečevine Europske unije vezane uz okoliš, prema Okvirnoj europskoj direktivi o vodama, Direktivi o kakvoći vode namijenjenoj ljudskoj potrošnji i Direktivi o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, zatim doprinos ispunjavanju strateških ciljeva Strategije o upravljanju vodama (povećanje postotka stanovništva priključenog na sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadne vode, poboljšanje kakvoće vode namijenjene ljudskoj potrošnji), te doprinos uspješnoj provedbi “Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”.

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost korisnika Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.