Izmjena i dopuna Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05, 41/08 i 125/11), te članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), član uprave društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES MALI LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, temeljem članka 26. Društvenog ugovora, donio je Izmjenu i dopunu Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Ova Izmjena i dopuna Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« od kojeg datuma će se početi primjenjivati.

Dokument možete preuzeti OVDJE.